Regulamin

Regulamin zakupów obowiązujący od 27.12.2018 r.

I. Postanowienia Ogólne

 1.     sklep.tomauto.pl.pl to sklep internetowy, dostępny w domenie tomauto.pl, prowadzony przez EPS Tomasz Górka z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Łowickiej 22e,  NIP: 631-233-0555, z którą Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym biuro@tomauto.pl.
 2.     Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu pomiędzy składającym zamówienie w sklepie internetowym sklep.tomauto.pl, udzielającym przybicia podczas aukcji, zwanym dalej Klientem, a Tomcar Tomasz Górka, zwaną dalej Sprzedawcą.
 3.     Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zarejestrowana w sklepie internetowym sklep.tomauto.pl. Użyte w niniejszym regulaminie określenia Kupujący oraz Klient są synonimami.
 4.     Każdy Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez sklep.tomauto.pl jest obowiązany zapoznać się z regulaminem.

II. Przedmiot Sprzedaży

 1.     Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane na stronach WWW sklepu internetowego sklep.tomauto.pl
 2.     Produkty oferowane w sklepie internetowym sklep.tomauto.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Sprzedawca zastrzega sobie jednak prawo do oferowania produktów używanych, które będą stosownie oznaczone i opisane.
 3.     Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy wolnych od wad zgodnie z postanowieniami art. 556 oraz 5561 – 5563 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. 2014, poz. 121 ze zm.).
 4.     Ceny wszystkich produktów prezentowanych na stronach WWW sklepu internetowego sklep.tomauto.pl, wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena brutto produktu nie obejmuje kosztu przesyłki.
 5.     Sprzedawca dokonuje bieżącej aktualizacji oferty swoich produktów prezentowanych na stronach WWW sklepu internetowego sklep.tomauto.pl.
 6.     Płatność za realizację zamówienia następuje w jeden z poniższych sposobów:
 •          przelewem, przed dostawą towaru na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata),

EPS Tomasz Górka

ul. Łowicka 22e 44-105 Gliwice

ING - nr konta w standardzie IBAN:

PL 77 1050 1298 1000 0092 0204 0037

W opisie przelewu należy podać imię i nazwisko Zamawiającego oraz numer zamówienia. Jeżeli zamawiający jest podmiotem gospodarczym prosimy o przesłanie e-mailem (biuro@tomauto.pl) upoważnienia do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Wysyłka realizowana jest po wpłynięciu pieniędzy za zamówiony towar na konto firmy Tomcar.

 •          za pobraniem, płatność przy odbiorze przesyłki od kuriera,
 •          kartą płatniczą lub kredytową
 1.     Akceptując Regulamin Klient dokonujący zakupu oferowanych produktów wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Sprzedawcę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. 2005, nr 133, poz. 1119) oraz zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej.
 2.     Akceptacja Klienta nie wyłącza prawa firmy Tomcar do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.
 3.     Sprzedawca wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści.
 4.   Klient jest uprawniony do wycofania akceptacji zgodnie z § 3 ust. 4 rozporządzenia w drodze pisemnego oświadczenia woli na adres:

  EPS Tomasz Górka

  ul. Łowicka 22e Gliwice

   lub elektronicznie na adres:
  biuro@tomauto.pl
 5. W przypadku cofnięcia akceptacji od dnia następującego po dniu doręczenia oświadczenia Klienta o wycofaniu akceptacji Tomcar Tomasz Górka traci prawo do wystawiania i przesyłania Klientowi faktur w formie elektronicznej.
 6.   W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności za złożone zamówienie w postaci karty płatniczej lub karty kredytowej, Tomcar Tomasz Górka dolicza opłatę za powyższą transakcję w wysokości poniesionych przez Tomcar Tomasz Górka kosztów transakcji, liczoną od wartości brutto zamówionego produktu lub produktów. Wysokość naliczonej opłaty za transakcję kartą płatniczą lub kredytową jest każdorazowo wyszczególniona w podsumowaniu zamówienia przed związaniem Klienta umową.

III. Realizacja zamówienia

 1.     Zamówienia w sklepie internetowym można składać poprzez witrynę internetową (sklep internetowy). W tym celu należy dokonać rejestracji konta użytkownika na stronie internetowej www.sklep.tomauto.pl/logowanie i dokonać akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.
 2.     Zarejestrowany użytkownik ma możliwość:
 •          dokonywania zakupów w sklepie internetowym OryginalnePrezenty.pl,
 •          jest uprawniony do otrzymywania indywidualnych rabatów,
 •          jest uprawniony do udziału w promocjach i konkursach,
 •          opiniowania produktu bez konieczności moderacji i akceptacji z naszej strony,
 •          prowadzenia szczegółowych statystyk swoich działań w systemie Sprzedającego,
 1.     Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail link do strony internetowej aktywacji konta. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.
 2.     Aby dokonać rejestracji w sposób prawidłowy należy wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego zawierającego dane wymagane do założenia konta użytkownika.
 3.     Dokonując rejestracji konta użytkownika Klient:
 •   wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych teleadresowych w bazie sklep.tomauto.pl i przetwarzanie ich zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883). Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu:
 •          realizacji umowy przez Sprzedającego,
 •          informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep internetowy sklep.tomauto.pl
 •   powinien zaakceptować postanowienia Regulaminu sprzedaży sklepu internetowego sklep.tomauto.pl,
 •   może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i nowościach.
 1.     Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, choć konieczne do realizacji umowy sprzedaży zawieranej ze Sprzedającym. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 2.     W celu zakupu produktów w sklepie internetowym sklep.tomauto.pl należy kliknąć wybrany produkt i dokonać zamówienia.
 3.     Okres ważności złożonego zamówienia wynosi 10 dni. W przypadku braku kontaktu z Klientem po upływie tego terminu zamówienie jest automatycznie anulowane.

IV. Dostawa

 1.     Dostawy produktów zamawianych w Sklepie Internetowym sklep.tomauto.pl realizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2.     W przypadku zamówienia z dostawą towaru poza granicę terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, kupujący przesyła dane dotyczące miejsca dostarczenia zakupionych produktów na adres e-mail:biuro@tomauto.pl.
  Koszty transportu przesyłek zagranicznych obliczane są indywidualnie.
 3.     Zakupione produkty są dostarczane zgodnie z wolą Klienta za pośrednictwem Inpost lub firmy kurierskiej Dhl
 4.     Klient może także odebrać zamówiony towar osobiście w siedzibie firmy w Gliwicach.
 5.     Koszt dostawy zakupionych produktów jest wskazany na stronie internetowej w sekcji: dostawa
 6.     Termin realizacji umowy sprzedaży wynosi od 1 do 10 dni roboczych.
 7.     W przypadku dostarczenia przesyłki kurierem firmy DHL odbiór jej wymaga pisemnego pokwitowania. Z chwilą wydania towaru Klientowi, przechodzi na niego prawo własności towaru, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

VI. Prawo do odstąpienia od umowy

 1.     Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić na piśmie bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres siedziby sklep.tomauto.pl (wskazany w tytule I pkt 1 niniejszego Regulaminu). sklep.tomauto.pl umożliwia złożenie oświadczenia także drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@tomauto.pl
 2.     Termin 14-dniowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, rozumianego jako objęcie rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 3.        Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 4.        Towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 14 dni w stanie niezmienionym.
 5.        Koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) towaru do Sprzedawcy w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy ponosi Klient.
 6.        Warunkiem przyjęcia towaru przez sprzedawce oraz zwrot kosztów jest nienaruszony stan zwracanego przedmiotu. Nie może on nosić śladów używania/instalacji/montażu. Dopuszczalne jest otwarcie opakowania ale tylko w sposób umożliwiający obejrzenie przedmiotu. Wszelkie ślady używania, w tym ubrudzenie towaru dyskwalifikuje towar do zwrotu i nie zostanie on przyjęty.   
  VII. RODO

  Klauzula informacyjna dla klientów sklepu internetowego

   

  Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: EPS Tomasz Górka, 44-105 Gliwice ul Łowicka 22e

  2) kontakt z ww. osobą w razie wątpliwości i pytań 

  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b, lit. a oraz lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych jest wyłącznie właściciel i administrator sklepu:

  • Tomasz Górka

  5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat,

  6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od EPS dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,

  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia,

  9) EPS informuje, że podanie danych osobowych stanowi wymóg umowny i jest warunkiem zawarcia przedmiotowej umowy oraz że osoba której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania a odmowa podania danych osobowych skutkować będzie odmową świadczenia usługi przez EPS.